АНАЛІЗ І РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЗЧІПНИХ КАЧЕСТВ ЛОКОМОТИВІВ

  • N. Gorbunov
  • M. Kovtanets
  • E. Nozhenko
  • O. Prosvirova
Ключові слова: тепловоз, колісні пари, коефіцієнт зчеплення, динаміка, тягові якості, развеска.

Анотація

Постійне зростання секційної та осьової потужності сучасних локомотивів гостро ставить проблему вдосконалення їх тягових якостей, поліпшення ис-користування потужності для тяги. У статті проведено огляд та аналіз наявних теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих на поліпшення тягових і динамічних характеристик локомотивів.
На підставі вивченої інформації авторами сформульовані наступні за-дачі подальших досліджень для підвищення і стабілізації тягово-зчіпних якостей локомотива: розробка способу підвищення тягових якостей тепловоза на основі врахування ступеня зміни граничних по зчепленню можливостей кожної колісної пари екіпажу під дією різних факторів і його реалізація в кон-струкції локомотива шляхом навмисного зміни навантажень колісних пар на рейки для вирівнювання максимальних сил зчеплення на всіх колісних парах; по-лучение кількісних характеристик впливу динамічних факторів на тя-говие можливості кожної колісної пари і локомотива в цілому; дослідження впливу першого і другого ступеня ресорного підвішування на динамічні і тя-говие якості локомотива; дослідження технічних рішень для поліпшення ді-наміческіх і тягових якостей локомотива; створення стендового обладнання і вимірювальних пристроїв для експериментального дослідження характеристик досвідчених вузлів.

Посилання

1. Kudinov B.C., Dolgopolov S.I. Rezhimyi rabotyi teplovozov 2TE116 [Modes of operation of diesel locomotives] Transportnoe mashinostroenie. – Transportation engineering. – M., 1979. – pp. 13-15.
2. Genkin M.D., Misharin Y.A., Prohorov B.C. Issledovanie haraktera izmeneniya koeffitsientov treniya pri kachenii s malyim skolzheniem [Study of the character of changes of friction coefficient in rolling with small slide] Izvestiya vuzov. Ser. Mashinostroenie, – Universities news, Machinery series, 1960, pp. 63-68.
3. Novion M., Bernard M. Connaissancer Nokvelles sur Ladherenee des Locomotives Electrigues / M. Novion, Revu Jenerala dos Chemins de fer., 1961., U 3, pp. 133-157.
4. Luzhnov Y.M. Stseplenie koles s relsami. Priroda i zakonomernosti [Coupling of wheels with rails. The nature and patterns] – M.: Intekst, 2003. – 144 p.
5. Popov V.A. Vliyanie friktsionnyih protsessov na realizatsiyu stsepleniya koles lokomotiva s relsami [Influence of the friction processes on the implementation of the traction of the locomotive with rails]. – M., 1984. – 206 p.
6. Minov D.K. Povyishenie tyagovyih svoystv elektrovozov i teplovozov s elektricheskoy peredachey [Improve traction properties of electric locomotives and diesel locomotives with electric transmission] –M.: Transport, 1965.–226 p.
7. Pavlenko P.A., Kuchelevich V.V. Dinamicheskiy analiz i sintez parametrov transportnyih privodov pri razlichnyih modelyah uprugofriktsionnogo kontakta vedomyih zvenev [Dynamic analysis and synthesis of parameters of transport drives in various models progfessional contact of the driven links] Materialyi Vtoroy Vsesoyuznoy konferentsii po inertsionno-impulsnyim mehanizmom, privodam i ustroystvam., − Proceedings of the Second all-Union conference on inertial pulsed mechanism, drives and devices, Chelyabinsk, 1977, pp. 28-36.
8. Potapov A.S. Vliyanie krivyih na raschetnuyu silu tyagi elektrovoza po stsepleniyu [Effect of curves on the calculated tractive force of the locomotive coupling] Vestnik VNIIZhT – VNIIZhT Chronicle, 1986, №3, pp. 18-20.
9. Poturaev V.N., Dyirda V.I., Krut I.I. Prikladnaya mehanika rezinyi [Applied mechanics of rubber] – Kiev: Naukova dumka, 1975. – 214 p.
10. Suvorov A.G. Vliyanie kolebaniy telezhki na realizuemuyu silu tyagi pri nezavisimom i posledovatelnom vozbuzhdenii tyagovyih dvigateley [Impact of fluctuations in truck for traction with independent and sequential excitation of the traction motors] Vestnik VNIIZhT – VNIIZhT Chronicle, 1985, pp. 16-18.
11. Tibilov T.A., Obolenskiy Y.S.Dinamicheskoe vpisyivanie lokomotivov s povyishennyimi osevyimi nagruzkami v krivyie uchastki puti pri realizatsii silyi tyagi [Dynamic fit locomotives with high axial loads in curves track sections when implementing traction] Povyishenie effektivnosti i kachestva rabotyi elektropodvizhnogo sostava − Improving the efficiency and quality of work of the electric rolling stock. – Rostov-na-Donu, 1984, pp. 23-38.
12. Gundar V.P., Gorbunov N.I., Titarenko V.S., Burka M.L. Rezultatyi dinamicheskih i po vozdeystviyu na strelochnyie perevodyi ispyitaniy teplovoza 2TE121 s nekotoryimi konstruktivnyimi osobennostyami ekipazhnoy chasti [Results of dynamic and effect on turnouts testing of the locomotive 2ТЭ121 with some design features undercarriage] Sozdanie i tehnicheskoe obsluzhivanie lokomotivov bolshoy moschnosti: Tez. dokl. Vsesoyuzn. nauchno-tehnich. konf. − Creation and maintenance of locomotives of greater power. – Voroshilovgrad, 1985. – p. 29.
13. Andreev A.A. Osobennosti tyagovyih i dinamicheskih kachestv lokomotiva s uprugim prodolnyim sopryazheniem kuzova i telezhek [Peculiarities of traction and dynamic qualities of the locomotive with the elastic longitudinal coupling of the body and trucks] – Dnepropetrovsk, 1960. – 21 p.
14. Kamaev A.A., Kamaev V.A. Dinamika podvizhnogo sostava zheleznyih dorog. Issledovaniya metodom modelirovaniya [Dynamics of railway rolling stock. Study by simulation] – Tula, 1976. – 149 p.
15. Faminskiy G.V. Snova ob effektivnosti ispolzovaniya peska, o sisteme peskopodachi na lokomotivah [Again about the effectiveness of the sand system escapade on locomotives] Elektricheskaya i teplovoznaya tyaga − Electric and diesel traction, 1964. – pp. 15-23.
16. Fufryanskiy N.A., Nesterov A.S., Dolganov A.N. Razvitie lokomotivnoy tyagi [The development of locomotive traction] – M.: Transport, 1982. – 303 p.
17. Gorbunov N.I., Slaschev V.A., Kryishtal N.I. Osobennosti razveski teplovozov tipa 2TEP6, 2TE10M i puti uluchsheniya ih tyagovyih kachestv [Features hanging locomotives type 2ТЭП6, 2TE10M and ways to improve their traction qualities]. – Voroshilovgrad, 1986. – 11 p.
18. Fomin O.V. Analiz dotsilnosti zastosuvannia shestyhrannykh porozhnystykh profiliv v yakosti skladovykh elementiv nesuchykh system napivvahoniv [Analysis of the appropriateness of the use of hexagonal hollow profiles as components of the bearing systems of gondola cars] // Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akademika V. Lazariana, Nauka ta prohres transportu, 2014, № 6 (54), pp. 146-153.
19. Fomin O.V., Gostra A.V. Varіacіjne opisannja konstruktivnih vikonan' vantazhnih vagonіv [Variations describe the structural designs of freight cars] // Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series «Transport systems and technologies». – Kyiv: DETUT, 2015, Vyp.26-27 – pp. 137-147.
20. Gorbunov N.I. Povyishenie tyagovyih kachestv teplovozov za schet usovershenstvovaniya uprugih svyazey telezhek Cand. Diss.[Improving the traction qualities of the locomotive by improving elastic ties carts Cand. Diss.]. – Dnepropetrovsk, 1987. – 180 p.
21. Kovtanets M.V. Uluchshenie stsepnyih harakteristik lokomotiva struyno-abrazivnyim vozdeystviem na zonu kontakta dvizhuschego kolesa s relsom Cand. Diss.[Improvement of the adhesion characteristics of the locomotive jet abrasive effect on the contact zone of the driving wheel and the rail Cand. Diss.] –Severodonetsk, 2015. – 206 p.
22. Gorbunov M., Pistek V., Kovtanets M., Nozhenko O., Kara S., Kučera P. Research to improve traction and dynamic quality of locomotives / JVE International LTD. Vibroengineering Procedia, Sep 2017, Vol. 13, ISSN 2345-0533, pp. 159-164.
23. Gerlici J., Gorgunov M., Kravchenko K., Domin R., Kovtanets M., Lack T. Slipping and skidding occurrence probability decreasing by means of the friction controlling in the wheel-braking pad and wheel-rail contacts / Manufacturing Technology, April 2017, Vol. 17, № 2, pp. 179-186.

Література:

1. Кудинов B.C. Режимы работы тепловозов 2ТЭ116 / B.C. Кудинов, С.И. Долгополов // Транспортное машиностроение. – М., 1979. – С. 13-15.
2. Генкин М.Д. Исследование характера изменения коэффициентов трения при качении с малым сколь-жением / М.Д. Генкин, Ю.А. Мишарин, B.C. Прохоров //Известия вузов. Сер. Машиностроение. – 1960. № 1. – С. 63-68.
3. Novion M. Connaissancer Nokvelles sur Ladherenee des Locomotives Electrigues / M. Novion, M. Bernard // Revu Jenerala dos Chemins de fer. – 1961. – U 3. – Р. 133-157.
4. Лужнов Ю.М. Сцепление колес с рельсами. Природа и закономерности / Ю.М. Лужнов. – М.: Интекст, 2003. – 144 с.
5. Попов В.А. Влияние фрикционных процессов на реализацию сцепления колес локомотива с рельсами: дис… к.т.н.: 05.22.07 / В.А. Попов. – М., 1984. – 206 с.
6. Минов Д.К. Повышение тяговых свойств электровозов и тепловозов с электрической передачей / Ми-нов Д.К. – М.: Транспорт, 1965. – 226 с.
7. Павленко П.А. Динамический анализ и синтез параметров транспортных приводов при различных мо-делях упругофрикционного контакта ведомых звеньев / П.А. Павленко, В.В. Кучелевич // Материалы Второй Всесоюзной конференции по инерционно-импульсным механизмом, приводам и устройствам. – Челябинск, 1977. – С. 28-36.
8. Потапов А.С. Влияние кривых на расчетную силу тяги электровоза по сцеплению / А.С. Потапов // Вестник ВНИИЖТ. – 1986. – №3. – С. 18-20.
9. Потураев В.Н. Прикладная механика резины / В.Н. Потураев, В.И. Дырда, И.И. Крут. – К.: Наукова думка, 1975. – 214 с.
10. Суворов А.Г. Влияние колебаний тележки на реализуемую силу тяги при независимом и последователь-ном возбуждении тяговых двигателей / А.Г. Суворов // Вестник ВНИИЖТ. – 1985. – № 8. – С. 16-18.
11. Тибилов Т.А. Динамическое вписывание локомотивов с повышенными осевыми нагрузками в кривые участки пути при реализации силы тяги / Т.А. Тибилов, Ю.С. Оболенский // Повышение эффективности и качества работы электроподвижного состава. – Ростов-на-Дону, 1984. – С. 23-38.
12. Гундарь В.П. Результаты динамических и по воздействию на стрелочные переводы испытаний теп-ловоза 2ТЭ121 с некоторыми конструктивными особенностями экипажной части / В.П. Гундарь, Н.И. Гор-бунов, В.С. Титаренко, М.Л. Бурка // Создание и техническое обслуживание локомотивов большой мощно-сти: Тез. докл. Всесоюзн. научно-технич. конф., Ворошиловград, 21-23 мая 1985 г. – Ворошиловград, 1985. – С. 29.
13. Андреев А.А. Особенности тяговых и динамических качеств локомотива с упругим продольным соп-ряжением кузова и тележек: Автореф. дис- канд. техн.наук. – Днепропетровск, 1960. – 21 с.
14. Камаев А.А. Динамика подвижного состава железных дорог. Исследования методом моделирования / А.А. Камаева, В.A. Камаева. – Тула, 1976. – 149 с.
15. Фаминский Г.В. Снова об эффективности использования песка, о системе пескоподачи на локомоти-вах / Г.В. Фаминский // Электрическая и тепловозная тяга. – 1964. – № 9. – С.15-23.
16. Фуфрянский Н.А. Развитие локомотивной тяги / Н.А. Фуфрянский, А.С. Нестеров, А.Н. Долганов и др. – М.: Транспорт, 1982. – 303 с.
17. Горбунов Н.И. Особенности развески тепловозов типа 2ТЭП6, 2ТЭ10М и пути улучшения их тяговых качеств / Н.И. Горбунов, В.А. Слащев, Н.И. Крышталь. – Ворошиловград, 1986. – 11 с.
18. Фомін О.В. Аналіз доцільності застосування шестигранних порожнистих профілів як складових еле-ментів несучих систем напіввагонів/ О.В. Фомін // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – Дніп-ропетровськ: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 6(54). – С. 146-153.
19. Фомін О.В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів/ О.В Фомін, А.В. Гостра // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Мі-ністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 26-27. – С. 137-147.
20. Горбунов Н.И. Повышение тяговых качеств тепловозов за счет усовершенствования упругих связей тележек: дис… к.т.н.: 05.22.07 / Н.И. Горбунов; ДИИТ. – Днепропетровск, 1987. – 180 с.
21. Ковтанец М.В. Улучшение сцепных характеристик локомотива струйно-абразивным воздействием на зону контакта движущего колеса с рельсом: дис. канд. техн. наук: 05.22.07 / М.В. Ковтанец; ВНУ им. В. Даля. – Северодонецк, 2015. – 206 с.
22. Gorbunov M. Research to improve traction and dynamic quality of locomotives / Mykola Gorbunov, Vaclav Pistek, Maksym Kovtanets, Olena Nozhenko, Sergii Kara, Pavel Kučera // JVE International LTD. Vibroengineering Procedia. – 2017. – Vol. 13, ISSN 2345-0533. – P. 159 – 164.
23. Gerlici J. Slipping and skidding occurrence probability decreasing by means of the friction controlling in the wheel-braking pad and wheel-rail contacts / J. Gerlici, M. Gorgunov, K. Kravchenko, R. Domin, M. Kovtanets, T. Lack // «Manufacturing Technology». April 2017, Vol. 17, № 2. – p. 179-186.

Опубліковано
2018-01-25
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##