ДОСЛІДЖЕННЯ З УБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПОЗА МЕЖАМИ ПРИЗНАЧЕНОГО СТРОКУ СЛУЖБИ

  • R. Domin
Ключові слова: тяговий рухомий склад, несучі конструкції, надійність, довговіч-ність, ймовірність відмови, ресурс.

Анотація

У статті наведені методичні положення і результати дослідження надійно-сті несучих конструкцій локомотивних візків методом оцінки надійності за екс-периментальними даними і методом розрахунку на втомну довговічність. На пі-дставі виконаного аналізу відмов рам візків, що виникають в експлуатації, вста-новлено можливі причини виникнення відмов несучих конструкцій, а також ви-значено характер їх виникнення. На підставі проведеного порівняльного аналізу двома методами встановлено, що для несучих конструкцій екіпажних частин характерні процеси втомного руйнування, які відбуваються в матеріалах. Про-ведені розрахунки свідчать, що 95% дефектів несучих конструкцій виникають внаслідок накопичення пошкоджень в металі при тривалому напруженому стані, що призводить до утворення тріщин і руйнування. Згодом, внаслідок зни-ження втомної довговічності елементів несучих конструкцій, відбуватиметься зниження несучої здатності рам візків. Крім того, представлено методику роз-рахунку втомної довговічності рамних конструкцій стосовно екіпажної час-тини. Наведено порядок розрахункової оцінки залишкового ресурсу несучих конс-трукцій тягового рухомого складу з вичерпаним терміном служби.

Посилання

1. Lashko A.D. Ob optymalʹnykh srokakh ékspluatatsyy tyahovoho podvyzhnoho sostava / A.D. Lashko, V.P. Kuleshov, V.Y. Dvoretskyy // Zaliznychnyy transport Ukrayiny. – 2001. – № 5. – S. 2-5.
2. Horobetsʹ V.L. Vyznachennya zalyshkovoho resursu tyahovoho rukhomoho skladu / V.L. Horobetsʹ, O.I. Palamarenko, V.P. Kulyeshov // Zaliznychnyy transport Ukrayiny. – 2001. – №1. – S.14-16.
3. Bodnarʹ B.E. Metody sravnytelʹnoy otsenky resursa nesushchykh konstruktsyy podvyzhnoho sostava / B.E. Bodnarʹ, V.L. Horobets, Y.M. Hrushchak // Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. Volodymyra Dalya. – №8 (78). – 2004. – S. 118-126.
4. Dovhanyuk S.S. Prymenenye metodov matematycheskoho modelyrovanyya k otsenke vynoslyvosty ram telezhek tyahovoho podvyzhnoho sostava / S.S. Dovhanyuk, V.L. Horobets, Y.M. Hrushchak // Zbirnyk nauk. pr. Kyyivsʹkoho universytetu ekonomiky i tekhnolohiy transportu: Seriya «Transportni systemy i tekhnolohiyi». – Vyp. 8. – K.: KUETT, 2005. – S.27-35.
5. Dvoretsʹkyy V.I. Tekhnichnyy stan i resurs nesivnykh konstruktsiy tyahovoho rukhomoho skladu / V.I. Dvoretsʹkyy, R.Yu. Dʹomin // Zaliznychnyy transport Ukrayiny. – 2009. – №2/1. – S. 34-37.
6. Dvoretskyy V.Y. Povyshenye dolhovechnosty konstruktsyy zheleznodorozhnoho podvyzhnoho sostava s dlytelʹnoy narabotkoy / V.Y. Dvoretskyy, E.F. Yavdoshchyna, R.YU. Demyn, A.YU. Chernyak //Zaliznychnyy transport Ukrayiny. – 2010. – № 5. – S. 50-54.
7. Vuchetych Y.Y. VTS – opyt, problemy / Y.Y. Vuchetych // Visnyk DNUZT. – Dnipropetrovsʹk, 2006. – 75 s.
8. Dyllon B. Ynzhenernye metody obespechenyya nadezhnosty system: Per. s anhl. / B.Dyllon, CH. Synhkh // M: Myr, 1984. – 318 s.
9. RD 50 – 694 – 90. Nadezhnostʹ v tekhnyke. Veroyatnostnyy metod rascheta na ustalostʹ svarnykh konstruktsyy.
10. EUROPEAN STANDARD 13749. Railway applications – Methods of specifying structural requirements of bogie frames.
11. EUROPEAN STANDARD 12663-1. Railway applications − Structural requirements of railway vehicle bodies − Part 1: Railway vehicles other than freight wagons.
12. UIC 615-4. Motive power units − Bogies and running gear − Bogie frame structure strength tests.
13. Serensen S.V. Nesushchaya sposobnost' i raschet detaley mashin na prochnost'. Rukovodstvo i spravochnoye posobiye / Serensen S.V., Kogayev V.P., Shneyderovich R.M. // M.: «Mashinostroyeniye», 1975. – 488 s.

Література:

1. Лашко А.Д. Об оптимальных сроках эксплуатации тягового подвижного состава / А.Д. Лашко, В.П. Кулешов, В. И. Дворецкий // Залізничний транспорт України. – 2001. – № 5. – С. 2-5.
2. Горобець В.Л. Визначення залишкового ресурсу тягового рухомого складу / В.Л. Горобець, О.І. Паламаренко, В.П. Кулєшов // Залізничний транспорт України. – 2001. – №1. – С.14-16.
3. Боднарь Б.Е. Методы сравнительной оценки ресурса несущих конструкций подвижного состава / Б.Е. Боднарь, В.Л. Горобец, И.М. Грущак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – №8 (78). – 2004. – С. 118-126.
4. Довганюк С.С. Применение методов математического моделирования к оценке выносливости рам тележек тягового подвижного состава / С.С. Довганюк, В.Л. Горобец, И.М. Грущак // Збірник наук. пр. Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 8. – К.: КУЕТТ, 2005. – С.27-35.
5. Дворецький В.І. Технічний стан і ресурс несучих конструкцій тягового рухомого складу / В.І. Дворецький, Р.Ю. Дьомін // Залізничний транспорт України. – 2009. – №2/1. – С. 34-37.
6. Дворецкий В.И. Повышение долговечности конструкций железнодорожного подвижного состава с длительной наработкой / В.И. Дворецкий, Е.Ф. Явдощина, Р.Ю. Демин, А.Ю. Черняк //Залізничний транспорт України. – 2010. – № 5. – С. 50-54.
7. Вучетич И.И. ВТС – опыт, проблемы / И.И. Вучетич // Вісник ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2006. – 75 с.
8. Диллон Б. Инженерные методы обеспечения надежности систем: Пер. с англ. / Б.Диллон, Ч. Сингх. – М.: Мир, 1984. – 318 с.
9. РД 50 – 694 – 90. Надежность в технике. Вероятностный метод расчета на усталость сварных конструкций.
10. EUROPEAN STANDARD 13749. Railway applications – Methods of specifying structural requirements of bogie frames.
11. EUROPEAN STANDARD 12663-1. Railway applications − Structural requirements of railway vehicle bodies − Part 1: Railway vehicles other than freight wagons.
12. UIC 615-4. Motive power units − Bogies and running gear − Bogie frame structure strength tests.
13. Серенсен С.В. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность. Руководство и справочное пособие / Серенсен С.В., Когаев В.П., Шнейдерович Р.М. /– М.: «Машиностроение», 1975. – 488 с.

Опубліковано
2018-01-25
Розділ
Техніка і технології