МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛІЗНИЧНОМУ МАШИНОБУДУВАННІ

  • A. Fomin
  • N. Gorbunov,
  • A. Stetsko
  • V. Kovalenko
Ключові слова: рухомий склад залізниць, несучі системи, попереднє напруження, вантажні вагони

Анотація

У статті висвітлено можливості та аналіз перспектив застосування попередньо напружених несучих конструкцій в залізничному машинобудуванні, зокрема в конструкціях вантажних вагонів. Систематизовано інформацію про застосування попередньо напружених конструкцій в різних засобах машинобудування, які обиралися за критерієм схожості з блочними та базовими конструктивними виконаннями об’єктів залізничного машинобудування. Проаналізовано теоретичні та практичні особливості сучасних виконань попередньо напружених конструкцій, а також специфічні питання їх використання.

Посилання

1. Fomin, O.V. Optimіzacіjne proektuvannja elementіv kuzovіv zalіznichnih napіvvagonіv ta organіzacіja іh virobnictva [Optimization design elements ry gondola bodies and organization of production]: Monograph / O.V. Fomin. − Donetsk: DonIZT UkrDAZT, 2013. – 251 p.
2. Fomin, O.V. Doslіdzhennja defektіv ta poshkodzhen' nesuchih sistem zalіznichnih napіvvagonіv [Investigation of defects and damage bearing systems ry gondola]: Monograph / O.V. Fomin. − Kyiv: DETUT, 2014. − 299 p.
3. Fomin, O.V. Pіdvishhennja stupenja іdeal'nostі vantazhnih vagonіv ta prognozuvannja stadіj їh evoljucії [Increased ideal freight cars and forecasting stages of their evolution] [Text] / O.V Fomin // Scientific Bulletin of National Mining University. − Dnepropetrovsk: NSU, 2015. − №3. − P. 68-76 − Access: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1049-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2015/zmist-3-2015/geotekhnichna-igirnicha- mekhanika-mashinobuduvannya/2975-pidvishchennya-stupenya-idealnosti-vantazhnikh-vagoniv-taprognozuvannya- stadij-jikh-evolyutsiji.
4. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal'nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] / O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. − Lugansk: EUNU. Dal, 2013. − № 4 (193). − S. 267-271.
5. Fomin, O.V. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43. [http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/9-Fomin.pdf].
6
. Fomin, O.V. Viznachennja perspektivnih naprjamkіv proektuvannja nesuchih sistem u vantazhnomu vagonobuduvannі [Definition of perspective directions of designing of bearing systems in the cargo car building] / O.V. Fomin // Eastern European Journal of advanced technologies. − Kharkiv. -№ 3/7 (57), 2012. − S. 32-35 − Access: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2012_3(7)__9.pdf.
7
. Fomin, O.V. Varіacіjne opisannja konstruktivnih vikonan' vantazhnih vagonіv [Variations describe the structural designs of freight cars] / O.V. Fomin, A.V. Gostra // Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series «Transport systems and technologies.» − Kyiv: DETUT, 2015. − Vyp.26-27. − S.137-147.
8. Normy rascheta i proektirovanija vagonov zheleznyh dorog MPS kolei 1520 mm (nesamohodnyh) s izmenenijami i dopolnenijami [Norms calculating and designing railways carriages IPS gage railway 1520 mm (nesamohodnuh) s Changes and additions]. − HosNYYV − VNYYZHT. Moscow, 1996.
9. Metallicheskie konstrukcii: sprav. proektirovshhika [The metal constructions: interior. proektyrovschyka]. In 3 t. T. 1. General part / Pod Society. Ed. V.V. Kuznetsova. − M .: Publishing House of the DIA, 1998. − 576 p.
10. Metallicheskie konstrukcii. Special'nyj kurs [The metal constructions. Special course]: Textbook. Posobye for Universities / E.I. Belenja and other] ed. E.I. Belenja. − 3rd ed., Rev. and add. − Moscow: Stroiizdat, 1991. − 685 p.
11. Haydarov, Y.V. Predvaritel'no naprjazhennye metallicheskie konstrukcii [Preliminary tension metal constructions] / Y.V. Haydarov. − SP: Stroiizdat, 1971. − 144 p.
12. Mikhailov, V.V. Predvaritel'no naprjazhennye kombinirovannye i vantovye konstrukcii [Combined preliminary tension and cable-stayed constructions] / V.V. Mikhailov. − M: ASV, 2002. − 256 p.
13. Tkachenko, A.A. Osnovy proektirovanija metallicheskih konstrukcij [Fundamentals of Designing metallis structures]: Lectures. At 3 hours. Part 1. / A.A. Tkachenko. − Khabarovsk: Publishing House DVHUPS, 2004. − 116 p.

Література:

1. Фомін, О.В. Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва: монографія/ О.В. Фомін. – Донецьк: ДонІЗТ УкрДАЗТ, 2013. – 251с.
2. Фомін, О.В. Дослідження дефектів та пошкоджень несучих систем залізничних напіввагонів: монографія/ О.В. Фомін. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 299 с.
3. Фомін, О.В. Підвищення ступеня ідеальності вантажних вагонів та прогнозування стадій їх еволю- ції / О.В. Фомін // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – № 3. – С. 68-76. – Режим доступу: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1049-ukrcat/arkhivzhurnalu/ 2015/zmist-3-2015/geotekhnichna-i-girnicha-mekhanika-mashinobuduvannya/2975-pidvishchennyastupenya-idealnosti-vantazhnikh-vagoniv-ta-prognozuvannya-stadij-jikh-evolyutsiji
4. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4 (193). – С. 267–271.
5. Fomin, O. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43. [http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/9-Fomin.pdf].
6
. Фомін, О.В. Визначення перспективних напрямків проектування несучих систем у вантажному вагонобудуванні/ О.В. Фомін// Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків. –№ 3/7(57), 2012. – С. 32-35 − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2012_3(7)__9.pdf.
7
. Фомін, О.В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів/ О.В Фомін, А.В. Гостра // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 26-27. – С. 137-147.
8. Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) с изменениями и дополнениями. – ГосНИИВ – ВНИИЖТ. – Москва, 1996.
9. Металлические конструкции: справ. проектировщика. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. В.В. Кузнецова. – М.: Изд-во АСВ, 1998. – 576 с.
10. Металлические конструкции. Специальный курс: учеб. пособие для вузов / Е.И. Беленя и др.]; под ред. Е.И. Беленя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1991. – 685 с.
11. Гайдаров, Ю.В. Предварительно напряженные металлические конструкции / Ю.В. Гайдаров. – Л. : Стройиздат, 1971. – 144 с.
12. Михайлов, В.В. Предварительно напряженные комбинированные и вантовые конструкции / В.В. Михайлов. – М. : АСВ, 2002. – 256 с.
13. Ткаченко, О.А. Основы проектирования металлических конструкций: курс лекций. В 3 ч. Ч. 1. / О.А. Ткаченко. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2004. – 116 с.

Опубліковано
2018-10-31
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##