РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ

  • I. Lebid
  • S. Tkachenko
Ключові слова: інформаційна система, управління ланцюгом постачання, корпоративна інформаційна система, транспортний процес

Анотація

У статті розглянута роль інформаційних систем для учасників ланцюга постачання. Причинами, що спонукають організації впроваджувати складні інформаційні системи, є, з одного боку, прагнення збільшити продуктивність своєї роботи, а з іншого – бажання підвищити ефективність управління діяльністю підприємства за рахунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських рішень. Накопичена інформація за рахунок роботи інформаційної системи для багатьох організацій є важливим активом, однак обробляти її та отримувати від неї користь з кожним днем стає все складніше і дорожче. Встановлено, що неможливо просто говорити про необхідну, важливу та правильну інформацію, яку може використовувати підприємство в своїй роботі. Зараз уже стає необхідним говорити про швидкий прийом, обробку, зберігання, передачу неструктурованих,
різнотипних даних, що дають можливість отримання якісно нових знань для підприємства за рахунок комплексного аналізу усієї інформації у єдиному аналітичному сховищі (об’єднаних сховищах). Визначено, що розробка та впровадження інформаційної взаємодії корпоратив-
них інформаційних систем учасників всього транспортного процесу від виробника продукції до підприємств роздрібної торгівлі надасть ряд переваг, серед яких: прийняття ефективних управлінських рішень, можливість автоматизації обробки великого обєму інформації, можливість планування своєї роботи та ресурсів для всіх учасників транспортного процесу.

Посилання

1. Nagornyy E.V. Commercial work on automobile transport: Textbook / E.V. Nagornyy, N.Y. Shramenko, Kh .: HNADU, 2010, 324 p. (UKR)
2. Kelrykh М. (2014) Perspective directions of planning carrying systems of gondolas. Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». No 6, pp. 64-67
3. Makarenko M. V. Kompleksnyi analiz ekonomichnoho efektu vid zhyttievoho tsyklu suchasnoho napivvahonu [Comprehensive analysis of the economic impact of the life cycle of a modern gondola] //Naukovopraktychnyi zhurnal «Zaliznychnyi transport Ukrainy».–Kyiv: DNDTs UZ, 2014, No. 5, p. 107.
4. DSTU 2392-94. Informatsiya ta dokumentatsiya. Bazovi ponyattya. Terminy ta vyznachennya. [State Standard 2392-94. Information and documentation. Basic concepts. Terms and definitions.]. Kyiv, Derzhpozhyvstandart Ukrainy Publ., 1995. 9 p.
5. Waters D. Logistics. Supply Chain Management / D. Waters, M.: UNITY-DANA, 2003, 503 p.
6. Stock JR Strategic Logistics Management / JR Stock, DM Lambert; Per. With the English, M.: Publishing house «INFRA-M», 2005, 797 p.
7. Bowersox Donald J. Logistics: an integrated supply chain / Donald J. Bowersox, David J. Closs; Per. With the English. – M.: Olimp-Business CJSC, 2010. – 644 p.
8. Johnsons J., Wood D., Wardlow F. ta іn. Suchasna Logistika / J. Johnsons, D. Wood, F. Wordlough – M.: Williams, 2002. – 624 p.
9. Kravchenko A.P. The value of the associated flows in the transportation process / A. Kravchenko, D.V.Bozhenko, V. Kuznetsov, A. // Bulletin of Vinnitsa Polytechnic Institute: collection of Sciences. St. – 2009. – Vol. 5. – P. 93-96. (UKR)
10. Pichugina Y.V. Use of a unified database for effective information support of freight forwarding enterprises / Y.V. Pichugina // Herald of Odessa national University: Coll. of Sciences. St. – 2008. – Vol. 15, Volume 13. – Pp. 104-109. (RUS)
11. Kotlyarov S.L. Logistic management of freight forwarding activities: Avtoref. Diss. on the receipt Kazan. the degree candidate. Ekon. nauk: spets. 08.00.05 «Economy. and control. Nar. khoz. (logistics)» / S.L.Kotlyarov. – S. Pb., 2001. – 20 C. (RUS)
12. Lambert, D.M., Cooper, M.C., Pagh, J.D., 1998. Supply chain management: Implementation issues and research opportunities. International Journal of Logistics Management 9 (2),1–19.
13. Cherepakha A. Formation of the virtual management system for delivery process of the consumer goods in large cities. Thesis to obtain the degree of candidate of technical sciences, Kharkiv, 2016 (UKR)
14. Fomin О.V., Burlutsky O.V., Fomina Yu.V. Development and application of cataloging in structural design of freight car building // Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, no. 2, pp. 250–256.
15. Moroz, V.I. (2008). Vyznachennia perspektyvnykh napriamkiv udoskonalennia konstruktsii napivvahoniv vyrobnytstva DP «Ukrspetsvahon»[Determination of the promising direction for improvement of the open car design of SE» Ukrspetsvagon»]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi Derzhavnoi Akademii Zaliznychnoho Transportu, 72-81.

Література:

1. Нагорний Є.В. Комерційна робота на автомобільному транспорті: підручник / Є.В. Нагорний, Н.Ю. Шраменко. – Х.: ХНАДУ, 2010. – 324 с.
2. Kelrykh, М. Perspective directions of planning carrying systems of gondolas/ М. Kelrykh / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 6 – P.64-67.
3. Макаренко М. В. Комплексний аналіз економічного ефекту від життєвого циклу сучасного напів- вагона //Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – К.: ДНДЦ УЗ. – 2014. – №. 5. – С. 107.
4. Державний стандарт України ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Надано чинності 1995-01-01. – К. : Держпоживстандарт України, 1995. – 9 с.
5. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
6. Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт ; пер. с англ. – М. : Изд-во «ИНФРА-М», 2005. – 797 с.
7. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика : интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2010. – 644 с.
8. Джонсонс Дж., Вуд Д., Вордлоу Ф. та ін. Сучасна Логістика / Дж. Джонсонс, Д. Вуд, Ф. Вордлоу – М.: Вільямс, 2002. – 624 с.
9. Кравченко О.П. Значення супутніх потоків у процесі перевезення / О.П. Кравченко, Д.В. Боженко, А.В. Кузнєцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 5. – С. 93–96.
10. Пичугина Ю. В. Применение единой базы данных для эффективного информационного обеспечения транспортно-экспедиторских предприятий / Ю.В. Пичугина // Вісник ОНУ: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 15, Том 13. – С. 104–109.
11. Котляров С.Л. Логистический менеджмент транспортно-экспедиторской деятельности: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Эконом. и управл. нар. хоз. (логистика)» / С.Л. Котляров. – С.Пб., 2001. – 20 с.
12. Lambert, D.M., Cooper, M.C., Pagh, J.D., 1998. Supply chain management: Implementation issues and research opportunities. International Journal of Logistics Management 9 (2), 1–19.
13. Черепаха О.С. Формування віртуальної системи управління процесами доставки товарів народного споживання у великих містах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Харків, 2016
14. Fomin, O. Development and application of cataloging in structural design of freight car building / О.V.Fomin, O.V. Burlutsky, Yu.V. Fomina / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 2 – P.250-256.
15. Мороз В. І. Визначення перспективних напрямків удосконалення конструкції напіввагонів виробництва ДП «Укрспецвагон» //Зб. наук. праць.-Харків: УкрДАЗТ. – 2008. – С. 72-81.

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту