ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ГРУПОВИМИ ТА ОДИНОЧНИМИ ВАГОНАМИ

Ключові слова: перевезення вантажів, транспортний ринок, конкурентоспроможність, доставка вантажів, обіг вагону.

Анотація

Досліджено вплив існуючих умов експлуатаційної роботи при перевезенні вантажів груповими та одиночними вагонами. Проведений аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності використання парку вагонів та конкурентоспроможності залізничного транспорту на транспортному ринку України. Виділені найбільш перспективні підходи та напрямки вдосконалення систем доставки вантажів. Проведено порівняння ефективності двох моделей організації відправлення хімічних вантажів та визначено більш ефективний варіант перевезення.

Посилання

Statystychnyi zbirnyk «Transport i zviazok Ukrainy – 2018» Za redaktsiieiu I. Petrenko. 154 s., s.50.

Haba, V.V, Hrushevska, T.M., Povoroznik, O.O., Rudiuk, M.V. (2017). Udoskonalennia rozrakhunkiv mizh PAT «Ukrzaliznytsia» ta kliientamy v umovakh reformuvannia zaliznyts [Improving settlements between PJSC Ukrzaliznytsia and customers in the context of railway reform]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii». – Collection of scientific works DETUT. Transport Systems and Technologies Series. K.: DETUT. 30. 272 – 279.

Olshevskiy, A., Olshevskiy, A., Inshakova, S., Kim, C. W., & Yang, H. I. (2018). Freight cars shunting impacts analysis using an improved dynamic model of friction draft gear. Vehicle system dynamics, 56(10), 1492-1507. https://doi.org/10.1080/00423114.2017.1415454

Bohlin, M., Hansmann, R., & Zimmermann, U. T. (2018). Optimization of railway freight shunting. In Handbook of Optimization in the Railway Industry (pp. 181-212). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72153-8_9

Abuobidalla, O., Chen, M., & Chauhan, S. (2019). A matheuristic method for planning railway freight transportation with hazardous materials. Journal of Rail Transport Planning & Management. 10, 46-61. https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.06.001

Hermaniuk, Yu. (2011). Aktualni problemy udoskonalennia protsesu prosuvannia vahonnykh parkiv vlasnosti inozemnykh derzhav na merezhi zaliznyts Ukrainy [Current problems of improving the process of promoting car fleets owned by foreign countries on the railway network of Ukraine]. Visnyk DNUZT. Dnipropetrovsk. 37. . 26–31.

Vysotska, H. S. (2013). Tekhnolohichne zabezpechennia mizhnarodnykh zaliznychnykh perevezen na osnovi zakonomirnostei formuvannia vantazhopotokiv [Technological support of international railway transportation on the basis of regularities of freight traffic formation].: dys. …kand. tekhn. nauk: 05.22.01. K. 227 p.

Hermaniuk, Yu., Nesterenko, O. (2012). Doslidzhennia protsesu prosuvannia inovahoniv merezheiu Lvivskoi zaliznytsi [Research of the process of promotion of new cars by the Lviv Railway network]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT “Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen”. 4. 30–34.

Matsiuk, V., Myronenko, V., Horoshko, V., Prokhorchenko, A., Hrushevska, T., Shcherbyna, R., Matsiuk, N., Khokhlacheva, J., Biziuk, I., Tymchenko, N. (2019). Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a «flexible model». Eastern–European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. Vol. 2/3 (98). P. 32 – 39 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162143

Shramenko, N., Shramenko, V. (2018). Mathematical model of the logistics chain for the delivery of bulk cargo by rail transport. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 136–141.

Kulichenko, A., Hermaniuk, Yu. (2009). Imovirnosti rozpodilennia optymalnykh kryteriiv terminu peremishchennia tranzytnykh inovahoniv zaliznytsiamy Ukrainy [Probabilities of distribution of optimal criteria of term of movement of transit new cars by the railways of Ukraine]. Visnyk SNU im. V.Dalia. № 4(134). part.2. 130–134

Kyrychenko, H. I. (2012). Problematyka zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni protsesamy dostavky vantazhu. [Problems of application of information technologies in management of processes of delivery of cargo] Problemy transportu. Vyp. 9. S. 17–27.

Kyrychenko, H., Strelko, O, Berdnychenko, Yu., Petrykovets, O. (2016). Modeliuvannia stsenariiv peremishchennia vantazhiv u lantsiuhakh dostavky [Simulation of scenarios for the movement of goods in supply chains]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen: zb. nauk. prats. Dnipropetr. nats. un-t zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana. Dnipropetrovsk. Vyp. 12. S. 32–37. Rezhym Dostupu: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/85882/pdf_93.

Peresta, H.I., Bolvanovska, T.V. (2011). Analiz vplyvu skladovykh elementiv na velychynu oborotu vantazhnoho vahona [Analysis of the influence of components on the turnover of a freight car]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V.Lazariana. Vyp. 1. 2011. S. 75 – 77.

Muradian, A. (2015). Razrabotka kontseptsyy yhrovoho podkhoda k sohlasovanyiu upravlenyia dostavkoi hruzov s perevalkoi v obshchetransportnyikh uzlakh. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovyikh tekhnolohyi: Protsesyi upravlenyia, 6, 3(78), 17–24.

Kozachenko, D., Verlan, A., Hermaniuk, Yu. (2013). Udoskonalennia metodiv otsinky zaliznychnoho transportu u sferi mizhnarodnykh tranzytnykh perevezen [Improving methods for assessing rail transport in the field of international transit]. Zaliznychnyi transport Ukrainy. K.. Vyp.2(99). S. 40–42.

Kozachenko, D., Hermaniuk, Yu. (2013). Matematychna model dlia doslidzhennia perevezennia vantazhiv u mizhnarodnomu spoluchenni [Mathematical model for the study of cargo transportation in international traffic]. Zb. nauk. prats. DNUZT «Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen». D.: PF «Standart-Servis». Vyp. 5. C. 28–32.

Verlan, A., Kozachenko, D., Vernyhora, R., Verlan, A. (2012). Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia pryvatnym vahonnym parkom za rakhunok vidpravnytskoi marshrutyzatsii porozhnikh vahonopotokiv [Improving the efficiency of private car fleet management due to dispatch routing of empty car flows]. Zaliznychnyi transport Ukrainy. Kyiv. № 6. 35–37.

Kozachenko, D., Vernigora, R., Balanov, V., Berezovy, N., Yelnikova, L., Germanyuk, Yu. (2015). Evaluation of the transition to the organization of freight trains traffic by the schedule. Transport problems [Problemy transportu]. Vol. 11, is. 1. 41–48.

Yanevych, V., Okorokov, A. (2014). Doslidzhennia ta optymizatsiia protsesu perevezennia vantazhiv zaliznychnym transportom [Research and optimization of the process of cargo transportation by rail]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V.Lazariana. 7. 73 – 79.

Nahornyi, Ye., Lomotko, D., Shramenko, N. ta in. (2012). Transportno-ekspedytorska diialnist.[Freight forwarding activities]: pidruchnyk. Kh.: KhNADU. 352 s.

Gaba, V., Hrushevska, T., Strelko, O., Kyrychenko, A., Rudyuk, M., Gusar, Ie. (2019). Improvement of international rail transportation of benzene between Ukraine and the European Union countries. MATEC Web of Conferences. 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019). Lviv, Ukraine, September 19-20. Volume 294. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929404010

Опубліковано
2021-01-14
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##