Створення мережі транспортно-логістичних центрів – перспективний шлях розвитку транспортно-логістичної системи україни

  • T. Kovtun
  • T. Smokova
  • D. Kovtun
Ключові слова: транспортно-логістична система,транзитний потенціал, транспортно-логістичні центри

Анотація

Український ринок міжнародних вантажних перевезень має значний нереалізований потенціал, тому виникає необхідність виявлення механізмів підвищення ефективності функціонування транспортної системи України та її інтеграції в міжнародну транспортну систему. У статті подано аналітичний огляд транзитного потенціалу України та транспортно-логістичної системи країни в глобальному середовищі,розглянуто світовий досвід створення і функціонування транспортно-логістичних центрів як елементів транспортно-логістичної системи та приділено увагу особливостям функціонування логістичних центрів в розвинутих країнах. Визначено основні характеристики транспортно-логістичного центру, його місце в транспортно-логістичній системі та цілі функціонування.

Посилання

Попова Н.В., Шинкаренко В.Г. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості 2016, №53. С.54-60.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430–р. Офіційний вісникУкраїни. 2018. № 52. С. 533. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.

Арбузов А. Украина стала «камнем на дороге» европейского транзита. Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник. 2011. № 2(13).URL:http://www.ukrrudprom.ua

Соляннік К. В.Транзитний потенціал України в сучасних умовах господарювання. Вісник економіки транспорту і промисловості.2018. № 62. С. 30-32.

Ярошенко Л. Л. Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури. Причорноморські економічні студії. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2016. Вип. 8. С. 201-204.

Власов А. В. Появление, формирование и функционирование транспортно-логистических комплексов. Научный альманах. Экономические науки. 2016. №4-1 (18). С. 55-59.

FV-2000. (1999). Quality of Freight Villages Structure and Operations. European Commission.

Прокофьева Т. А.Проектирование и организация региональных транспортно-логистических систем. М.: Изд-во РАГС при Президенте РФ. 2009. 412 с.

Ковтун Т. А. Перспективи України у новій концепції економічного розвитку КНР «Один пояс – один шлях». Соціальний розвиток країн «Одного поясу та одного шляху: Розвиток Нового Шовкового шляху в Україні: тези доповідей ІІІ Міжн. наук. конференції. (м. Одеса, ОНМУ, 2017 р.). Одеса, 2017. С.49-51.

Акимова О. В. Перспективы развития перевозок по Новому шелаковому пути для Китая и Украины. Соціальний розвиток країн «Одного поясу та одного шляху: Розвиток Нового Шовкового шляху в Україні: тези доповідей ІІІ Міжн. наук. конференції. (м. Одеса, ОНМУ, 2017р.). Одеса, 2017. С.27-29.

Dian Yang. Inclusive Growth, Chinese Dreamand the New Silkway Development. Соціальний розвиток країн «Одного поясу та одного шляху: Розвиток Нового Шовкового шляху в Україні:тези доповідей ІІІ Міжн. наук. конференції. (м. Одеса, ОНМУ, 2017р.). Одеса, 2017.

С.10 - 17.

Шатрова К. И. Опыт зарубежных стран в формировании транспортно-логистических систем. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 1. - С. 90-100.

Logistics Performance Index. Country: Ukraine 2018. World Bank officialsite. URL: http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/UKR/ 2018# chartarea (датазвернення: 18.03.2020).

MITL. (2011). An Exploration of the Freight Village Concept and its Applicability to Ontario. Hamilton, ON: Mc Master Institute for Transportation&Logistics.

KearneyA.T. (1994). Logistics Productivity: the Competitive Edge in Europe. Chicago, р. 37.

Крикавський Є.В. Логістичні кластери. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005.

Кокурин Д. И., Назин К. Н. Сравнительный анализ категории «логистическая инфраструктура» в отечественных и зарубежных научных школах. Научно-аналитический журнал Логистика и управлениецепями поставок. 2013.№ 6 (59).

Заблодська І. В.Транспортна логістика: економічний аспект. Економіка розвитку.2012.№ 1С.50–53.

Сивак Р. Б., Пода А. С. Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 23–28.

Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 3. С. 89-99.

Попова Н. В. Транспортно-логістична система: дефініція та складові.Бізнес Інформ. 2016. № 1. C. 169–174.

Про затвердження Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні:Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.1997 р. № 821. Офіційний вісник України. 1997. № 37. С. 46.

Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР. Дата оновлення 25.04.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр (дата звернення: 15.06.2019).

Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України. Державне управління: теорія і практика. 2011. № 2. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/index. html.

Ковтун Т.А., Смокова Т.М. Розробка методичного підходу до аналізу інтеграційних ризиків в проекті створення логістичного центру. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018. № 3/2 (41). С.24-28.

Опубліковано
2020-06-25
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту