Визначення механічних параметрів електричного підсилювача керма у системі рульового керування тролейбусу

  • I. Aharkov
Ключові слова: рульове керування, електропідсилювач, момент опору, кутова швидкість, крутний момент

Анотація

Проведено аналіз методів розрахунку систем рульового керування транспортних засобів. Отримано залежність моменту опору повороту шини на місці від кута повороту керованого колеса тролейбусу при максимально-допустимому навантаженні на вісь. Визначені механічні параметри електричного підсилювача рульового керування тролейбусу.

Посилання

Павленко Т.П., Скуріхін В.І., Колотило В.І., Агарков І.В. Аналіз проблем системи рульового керування тролейбусів та перспективи їх вирішення. // Збірник наукових праць ДУІТ, Серія «Транспортні системи і технології»., 2018. Вип. 32, с. 115-123.

Ященко Д. М. До визначення моментів, що діють на керуючий колісний модуль автомобіля. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія., 2011. Вип. 8., с. 229-234.

Клімов Е.С. Щодо визначення моменту опору повороту шини керованого колеса на місці. // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2014. Вип. №46, с.246-251.

Солтус. А. П., Основы теории рабочего процесса и расчета колесных управляющих модулей: монография // Деп. в Укр. НИИНТИ №501-Ук90 ВИНИТИ "Деп. науч. труды", 1990. – № 7(290), б/о с.203 - 234

Гришкевич А.И. Автомобили. Теория: учебник для втузов. // Минск : Выш.шк., 1986., 207 c.

Кошарний М.Ф., Основи механіки та енергетики автомобіля. // -Київ: Вища шк., 1992. 200 с., с. –128-155.

Далека В.Х., Хворост, В.І. Скуріхін, Д.І. Скуріхін. Рухомий склад міського електричного транспорту. Механічна частина // Навчальний посібник. Х.: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. 370 с.

Тролейбус E183D1-01. Керівництво з експлуатації, Львів, 2006р.-277с.

Солтус А.П., Клімов Е.С. Дослідження особливостей кінематики відбитка шини керованого колеса при повороті на місці з розблокованим приводом // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2011. №1/2011 (66), част. 1. С. 75–79.

Юр’єва Т. Якість надання послуг міським електротранспортом. Устойчивое развитие городов. Электрический транспорт – перспективы развития и кадровое обеспечение; матер. конф. – Харків: ХНАМГ, 2009. С. 52-54.

Солтус А.П., Пилипенко В.І., Вплив плеча обкатки на граничний за зчепленням момент повороту шини // Вісник КДПУ. 2008. № 1/2008 (48), част.1. С. 71–74.

Солтус А. П., Клімов Е.С. Дослідження моменту опору повороту шини керованого колеса на місці залежно від довжини цапфи // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2012. №4. С. 88–93.

Солтус А. П., Клімов Е.С., Пилипенко В.І. Дослідження впливу положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею на поворот керованого колеса на місці // Машинознавство. 2009., №6. С.41–44.

Клімов Е. С. Щодо питання визначеності вагового стабілізуючого моменту // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського., 2009. Вип.1 (54). Ч. 1., С. 61 – 65.

Клімов Е. С. Вдосконалення методу розрахунку моменту опору повороту шини залежно від конструктивних параметрів керованого моста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.02 "автомобілі та трактори" / Клімов Едуард Сергійович. Львів, 2013. – 22 с.

Опубліковано
2020-06-24
Розділ
Техніка і технології