РОЗРАХУНОК ЗНОСУ КОНТАКТНОЇ ПАРИ ТЕРТЯ ШТОК − НАПРЯМНА ГІДРАВЛІЧНОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛИВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • Y. Scherbina
Ключові слова: гідравлічний гаситель коливань, комп’ютерна модель гасителя, працездатний стан, модернізація вузлів, знос.

Анотація

У статті представлений опис найпоширеніших несправностей складових гі-дравлічного гасителя коливань типу НЦ-1100, що призводять до втрати його працездатного стану. В умовах пасажирського вагонного депо на стендовому об-ладнанні досліджено вплив появи зносів напрямної на роботу гідравлічного гаси-теля коливань, викладені результати роботи з визначення контактних зусиль фрикційної пари тертя «шток – напрямна» гідравлічного гасителя коливань НЦ-1100 пасажирського вагона типової й удосконаленої конструкції за методом комп’ютерного моделювання.
У програмному пакеті SolidWorks Motion проведено моделювання роботи ме-ханізму з урахуванням динамічних навантажень від кузова вагона на силові еле-менти демпфірувального пристрою. Визначений розподіл контактних зусиль в зоні тертя відповідальної пари «шток –напрямна» та вплив дії бічних горизон-тальних зусиль, що передаються на вузли кріплення амортизатора.

Посилання

1. Ishchenko V., Scherbina Yu. Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань па-сажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін //Вісник СНУ ім. В. Даля – №4 (234) – 2017. – С.106-110.
2. Ishchenko V., Scherbina Yu. (Україна) Патент на корисну модель № 118226 від 25.07.2017р. (бюл. № 14/2017) Гідравлічний гаситель коливань.
3. Звіт з НДР (ДЕТУТ) № держреєстрації №0116U008469, зареєстрований УкрІНТЕІ за обліковим номером ОК №0217u003589 від 23.05.17 − 127 с.
4. Chernyak G., Scherbina Yu. Розробка моделі пасажирського вагона для досліджень динаміки в про-грамному комплексі «Универсальный механизм» // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспор-тні системи і технології».– К.: ДЕТУТ, 2007. – Вип.12. – С. 75-82.
5. Archard, J.F. (1953) Contact and rubbing of flat surface, J Applied Physics. 24: 981–988.
6. Paul Kurowski. Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation 2016, 500p.

Література:

1. Іщенко В.М., Щербина Ю.В. Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін. // Вісник СНУ ім. В.Даля – №4 (234) – 2017. – С. 106-110.
2. В.М. Іщенко, Ю.В. Щербина (Україна). / Патент на корисну модель № 118226 від 25.07.2017 р. (бюл. № 14/2017) Гідравлічний гаситель коливань
3. Звіт з НДР (ДЕТУТ) № держреєстрації №0116U008469, зареєстрований УкрІНТЕІ за обліковим номером ОК №0217u003589 від 23.05.17 − 127 с.
4. Черняк Г.Ю., Щербина Ю.В. Розробка моделі пасажирського вагона для досліджень динаміки в програмному комплексі «Универсальный механизм» // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транс-портні системи і технології». – К.: ДЕТУТ, 2007. – Вип.12. – С. 75-82.
5. Archard, J.F. (1953) Contact and rubbing of flat surface, J Applied Physics, 24: 981–988.
6. Paul Kurowski. Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation, 2016, 500p.

Опубліковано
2018-01-25
Розділ
Техніка і технології