СПРОЩЕНИЙ КІНЕТОСТАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГАЛЬМОВОЇ ВАЖІЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВІЗКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

  • V. Ravlyuk
Ключові слова: вагон, візок, колесо, гальмова важільна передача, гальмова колодка, знос, тріангель

Анотація

У роботі викладено новий науковий підхід і метод дослідження проблеми, пов’язаної зі зносом гальмових колодок. Проведено аналіз результатів натурних обстежень під час яких уточнена і доповнена класифікація видів і типів зносу колодок. Розглянуто конструктивні рішення відомих пристроїв, які спрямовані на сповільнення інтенсивності зносу гальмових колодок вантажних вагонів і запропоновано заходи стосовно модернізації тріангельної системи.

Посилання

1. Ravlyuk, V.G. (2017). Shchodo vyznachennia sylovykh peretvoren pry klynopodibnomu znosi halmovykh kolodok vantazhnykh vahoniv [Concerning the definition of power transformations with wedge-shaped demolition of brake pads of freight cars]. Visnyk NTU "Kharkov Polytechnic Institute" [Bulletin of the NTU "KhPI"], issue 40 (1262). 75–80. (In Ukrainian).
2. Ravlyuk, V.G., Nechvoloda, S.I. (2015). Pidsyliuiuchyi prystrii do paralelnoho vidvedennia kolodok vid kolis u halmivnii systemi vizkiv vantazhnykh vahoniv [Reinforcement device for parallel removal of pads from wheels in the braking system of carriages of freight cars]. Kharkov. Ukrainian State University of Railway Transport. (In Ukrainian).
3. Vakkalagadda, M. R. K., Srivastava D. K. (2015). Performance analyses of brake blocks used by Indian Railways. Original Research Article. 64-76. (In Indian).
4. Vineesh, K. P. Vakkalagadda, M. R. K., Tripath, A. K., Mishra, A. & Racherla, V. (2016). Non-uniformity in braking in coaching and freight stock in Indian. Railways and associated causes. Engineering Failure Analysis. 59. 493-508. (In Indian).
5. Lovska, A. O. (2018). Modeliuvannia dynamichnoi navantazhenosti vahona- platformy zchlenovanoho typu pry perevezenni na zaliznychnomu poromi [Modeling of dynamic load of a wagon-platform of an articulated type during transportation on a railway ferry]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalia. [Bulletin of the East-Ukrainian National University named after Volodimir Dahl], issue 2(243), 154-159. (In Ukrainian).
6. Analiz stanu bezpeky rukhu poizdiv na zaliznytsiakh Ukrainy za 2017 rik [Analysis of the state of the safety of trains on the railways of Ukraine for 2017]. (2017). 19. Kyiv. (In Ukrainian).
7. Instruktsiia z ekspluatatsii halm rukhomoho skladu na zaliznytsiakh Ukrainy [Instruction on operation of brake rolling stock on the railways of Ukraine]. (2004). 146. Kyiv. (In Ukrainian).
8. Basov, A.A., Miamlyn, S.V., Panasenko, V.Ya. & Klymenko, Y.V. (2009). Puty sovershenstvovanyia konstruktsyy telezhky hruzovoho vahona [Ways of perfecting the design of the truck of the freight wagon] Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 24-28. (In Ukrainian).
9. Ravlyuk, V.G. (2017). Otsiniuvannia faktoriv utvorennia dualnoho fryktsiinoho znosu halmovykh kolodok [Evaluation of the factors of formation of dual frictional wear of brake pads]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii [Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies], issue 31(2017), 109-126. (In Ukrainian).
10. Blokhyn, E.P., Alpisbaev, K.T. & Panasenko, V.Ya. (2012). Telezhky ZK1 poluvahonov, postroennikh v KNR [ZK1 carts of gondola cars built in China]. Car fleet, issue 9 (66), 12-14. (In Ukrainian).
11. Ravlyuk, V.G., Nechvoloda, S.I. (2017). Sposib i prystrii dlia pidvyshchennia dovhovichnosti ta nadiinosti mekhanichnoi chastyny halmivnoi systemy vantazhnykh vahoniv [A method and device for increasing the durability and reliability of the mechanical part of the brake system of freight wagons]. Kharkov. (In Ukrainian).
12. Martynov, I.E. & Ravlyuk, V.G. (2012). Rozrobka konstruktorsko-tekhnolohichnoi dokumentatsii na provedennia modernizatsii halmovykh vazhilnykh peredach vizkiv vantazhnykh vahoniv [Development of design and technological documentation for modernization of brake lever gears of freight cars] (№ ДР 0111U008972), Kharkov: Ukrainian State Academy of Railway Transport. (In Ukrainian).

Література:

Равлюк В. Г. Щодо визначення силових перетворень при клиноподібному зносі гальмових колодок вантажних вагонів / В. Г. Равлюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 40 (1262). – С. 75–80.
2. Пат. 121889 Україна, МПК51 В60Т 1/02 (2006.01). Підсилюючий пристрій до паралельного відведення колодок від коліс у гальмівній системі візків вантажних вагонів [Текст] / Равлюк В. Г., Нечволода С. І.; заявник та патентовласник Український державний університет залізничного транспорту; заявл. 24.04.17; опубл. 26.12.17, Бюл. №24.
3. Vakkalagadda M. R. K. Performance analyses of brake blocks used by Indian Railways [Text] / M. R. K. Vakkalagadda, D. K. Srivastava. // Original Research Article. 2015. -Vol. 328–329, - P.64-76.
4. Vineesh K. P. Non-uniformity in braking in coaching and freight stock in Indian Railways and associated causes [Text] / K. P. Vineesh, M. R. K. Vakkalagadda, A. K. Tripathi, A. Mishra, V. Racherla // Engineering Failure Analysis 2016. –Vol. 59, -P. 493-508.
5. Ловська А. О. Моделювання динамічної навантаженості вагона-платформи зчленованого типу при перевезенні на залізничному поромі / А. О. Ловська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля. – №2 (243), 2018. – С. 154 – 159.
6. Аналіз стану безпеки руху поїздів на залізницях України за 2013 рік [Текст] / Головне управління вагонного господарства. ‒ Київ, 2013. ‒ 24 с.
7. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України : ЦТ – ЦВ – ЦЛ ‒ 0015. ‒ Затв. нак. Укрзалізниці № 264Ц 28.10.1997. – Вид. офіц. – К. : 2004. ‒ 146 с.
8. Басов А. А. Пути совершенствования конструкции тележки грузового вагона /А. А. Басов, С. В. Мямлин, В. Я. Панасенко, И. В. Клименко // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. – 2009. – С. 27–32.
9. Равлюк В. Г. Оцінювання факторів утворення дуального фрикційного зносу гальмових колодок/ В. Г. Равлюк // Зб. наук. пр. Держ. універ. інфраструктури та технол. Серія: Транспортні системи і технології. – К. : ДУІТ, 2018. – № 31 (2017). – С. 109–126.
10. Блохин Е. П. Тележки ZK1 полувагонов, построенных в КНР / Е. П. Блохин, К. Т. Алпысбаев, В. Я. Панасенко и др. // Вагонный парк. 2012. ‒ №9 (66). ‒ С. 12-14.
11. Патент на винахід (номер заявки а 2017 07650). Спосіб і пристрій для підвищення довговічності та надійності механічної частини гальмівної системи вантажних вагонів [Текст] / Равлюк В. Г., Нечволода С. І.
12. Розробка конструкторсько-технологічної документації на проведення модернізації гальмових важільних передач візків вантажних вагонів : Звіт про НДР (заключ.) : Укр. держ. акад. залізнич. трансп. ; кер. Мартинов І. Е. ; викон.: Равлюк В. Г. [та ін.] — Х., 2012. – 53 с. – Бібліогр.: с. 44. - № ДР 0111U008972.

Опубліковано
2018-12-23
Розділ
Техніка і технології